About Us / Amdanom Ni

Welcome to Ysgol Kingsland's website - we are a primary school situated on Holy Island, Anglesey, North Wales.  Ysgol Kingsland is a bilingual (Welsh/English) school which caters for children between the ages of 3 and 11.  We currently have about 185 pupils on roll, taught in six full-time classes and a part-time nursery class.  In a 2010 report, school inspectors described Ysgol Kingsland as a 'good and caring school with many outstanding features'.Croeso i wefan Ysgol Kingsland - ysgol gynradd ar Ynys Cybi, Sir Fôn, Gogledd Cymru.  Mae Ysgol Kingsland yn ysgol ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg) sydd yn darparu addysg i blant rhwng 3 ag 11 oed.  


Mae gennym tua 185 o blant ar y gofrestr, sydd yn cael eu dysgu mewn chwe dosbarth llawn amser a dosbarth meithrin rhan-amser.  Mewn adroddiad yn 2010 cafodd Ysgol Kingsland ei disgrifio gan arolygwyr fel 'ysgol dda a gofalgar gyda llawer o nodweddion rhagorol'.  
The Area / Yr Ardal


Kingsland is a district in the seaport town of Holyhead.  Holyhead is the largest town in the county of Anglesey with a population of around 11,000.  Holyhead lies at the end of the historic A5 road designed to provide a speedy route between London and Ireland following the Act of Union of 1800.  Around two million passengers pass through the Port of Holyhead each year - most making use of the services provided by Stena Line and Irish Ferries.  


Holy Island is home to a number of designated areas of outstanding natural beauty, including the coastal path that circumnavigates the island, Penrhos Coastal Park, and the Breakwater Country Park.  The town is dominated by the hill known as Holyhead Mountain, which also overlooks South Stack Lighthouseanother much-loved landmark.Ardal yn nhref forwrol Caergybi yw Kingsland.  Caergybi yw tref fwyaf Sir Fôn, gyda phoblogaeth o tua 11,000.  Mae wedi ei leoli ar ddiwedd yr A5 - sef y ffordd hanesyddol cafodd ei adeiladu fel modd rhwydd o deithio rhwng Iwerddon a Llundain fel canlyniad i'r Ddeddf Uno ym 1800.  Mae tua dwy filiwn o deithwyr yn pasio trwy Borthladd Caergybi bob blwyddyn - y rhan fwyaf yn gwneud defnydd o wasanaethau Stena Line ag Irish Ferries. 


Mae Ynys Cybi yn gartref i nifer o ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol, gan gynnwys llwybr yr arfordir o amgylch yr Ynys, Parc Arfordirol Penrhos a Pharc Gwledig Morglawdd Caergybi.  Mae Mynydd Twr yn codi 722 troedfedd o'r dref, ac yr ochr arall iddi mae Ynys Lawd gyda'i goleudy poblogaidd.Our Website - Ein Safwe

You can use the chronological or keyword searches on the right hand menu-bar to browse through our previous posts and find out more about our school.  The menu-bar at the top of the page provides links to our satellite sites, which include a calendar of important activities, an archive of images in Picasa, a YouTube channel and a document archive.  Remember to leave a comment on your favourite posts!  Gallwch ddarganfod mwy am yr ysgol trwy edrych ar y cysylltiadau ar ochr dde’r sgrin sydd wedi eu trefnu yn ôl cronoleg a thestun.  Mae'r ddewislen ar ben y dudalen yn rhoi mynediad i safweoedd eraill yr ysgol gan gynnwys calendr o weithgareddau pwysig, archif o luniau'r ysgol yn Picasa, sianel YouTube yr ysgol ac archif o ddogfennau'r ysgolCofiwch ysgrifennu sylw ar eich hoff straeon.


Contact Details / Manylion CyswlltView Larger Map
Address / Cyfeiriad:  Ysgol Kingsland, Cyttir Road, Kingsland, Holyhead, Anglesey, LL65 2TH


Telephone / Teleffon:  01407 763295


Text messages / Negeseuon testun07786 208889

E-mail / e-bost: ysg2176@anglesey.gov.uk


Staff / Staff
Name / Enw
Role / Swydd
Class / Dosbarth
Mr G Owen
Headteacher / Pennaeth

Mr G Pawson
Teacher / Athro
Year 6 / Blwyddyn 6
Mrs R Owen
Teacher / Athrawes
Year 4 and 5 / Blwyddyn 4 a 5
Mrs J Hood
Deputy Headteacher / Dirprwy Bennaeth
Year 3 and 4 / Blwyddyn 3 a 4
Miss Ll Thomas
Mrs S Williams
Teacher / Athrawes
Teacher / Athrawes
Year 2 / Blwyddyn 2
Year 1 / Blwyddyn 1
Mrs Y Griffith
Teacher / Athrawes
Reception / Derbyn 
Mrs C Bidwell
Teacher / Athrawes
Nursery and Science / Meithrin a Gwyddoniaeth

Mrs L Griffith
Miss E Taylor

Higher Level TA / Cymhorthydd Dysgu Lefel Uwch
Classroom Assistant / Cymhorthydd DosbarthNursery and Reception / Meithrin a Derbyn
Mrs N Thomas
Classroom Assistant / Cymhorthydd Dosbarth
Nursery and Reception / Meithrin a Derbyn
Miss S Griffiths
Classroom Assistant / Cymhorthydd Dosbarth
Year 1 / Blwyddyn 1
Mrs S Gray
Mrs J Owen
Classroom Assistant / Cymhorthydd Dosbarth
Learning Support Assistant / Cymhorthydd Intergreiddio
Reception / Derbyn

Miss C Morris
Learning Support Assistant / Cymhorthydd Intergreiddio

Mrs S Prytherch
Miss J Goddard
Learning Support Assistant / Cymhorthydd Intergreiddio
Learning Support Assistant / Cymhorthydd Intergreiddio

Miss J Humphreys
Learning Support Assistant / Cymhorthydd Intergreiddio

Mrs E Jones
Administrator / Gweinyddydd

Mrs L Evans
Cook In Charge / Cogyddes Mewn Gofal

Mrs W Jewell
Cook / Cogyddes

Mrs S Williams
Cook / Cogyddes

Mrs D Williams
Midday Supervisor / Goruchwylydd Amser Cinio

Mrs D Frazer
Midday Supervisor / Goruchwylydd Amser Cinio

Mrs K Jones
Midday Supervisor / Goruchwylydd Amser Cinio

Miss E Goswell
Cleaner In Charge / Glanhawraig Mewn Gofal

Mrs C Williams
Cleaner / Glanhawraig

Mrs L Gaff
Breakfast Club Supervisor / Goruchwylydd Clwb Brecwast

Mrs N Shaw
School Crossing Patrol / Patrôl Croesi’r Ffordd