17.7.14

Dagrau - Tears

Roedd yna ddagrau ym Mlwyddyn 6 heddiw.  Na, dim wrth feddwl am eu diwrnod olaf yfory, ond wrth blicio nionod ar gyfer coginio latkes Iddewig!  Blasus iawn cofiwch!

There were tears in Year 6 today.  No, not when thinking of their last day with us tomorrow, but when peeling onions for cooking Jewish latkes!  Very tasty mind!Newyddlen - 41 - Newsletter10.7.14

Addysg Grefyddol - Religious Education

Dyma rai o blant Blwyddyn 5 yn astudio arteffactau Iddewig.

Here are some Year 5 pupils studying Jewish artefacts. 9.7.14

Ymweliad Tyddyn Môn - Tyddyn Môn Visit

Aeth dosbarth Mrs Owen i ganolfan ailgylchu Tyddyn Môn wythnos yma i weld beth sy'n digwydd i'r dillad rydym yn casglu yn y banc dillad.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.  

Mrs Owen's class visited Tyddyn Môn recycling centre this week to see what happens to the clothes collected in our clothes bank.  More pictures in the class album.  

7.7.14

Bwydlen Americanaidd - American Menu

Roedd gennym bwydlen Americanaidd arbennig yn ffreutur yr ysgol Dydd Gwener diwethaf!  Mwy o luniau yma.  

There was a special American themed menu in the school canteen last Friday!  More pictures here.


Clwb Criced - Cricket Club

Mae'r clybiau i gyd wedi gorffen am y flwyddyn academaidd, ond dyma albwm o luniau o'r clwb criced wythnos diwethaf...

The clubs have all finished now for the academic year, but here's an album of pictures from last week's cricket club...3.7.14

Sw Bae Colwyn - Colwyn Bay Zoo

Rydym wedi ychwanegu lluniau o blant Mrs Wililams yn y sw ddoe i albwm y dosbarth.

We've added pictures of Mrs Wiliams' children in the zoo yesterday to the class album.2.7.14

Ymweliad traeth - Beach visit

Aeth Dosbarth Mrs Bidwell i draeth Rhosneigr am y diwrnod heddiw!  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.

Mrs Bidwell's class went to Rhosneigr beach for a day out today.  More pictures in the class album.  Cerdd - Music

Plant Blwyddyn 5 yn defnyddio 'boomwhackers' yn eu gwers cerddoriaeth...

Year 5 pupils use 'boomwhackers' in their music lesson...
21.6.14

Mabolgampau - Sports Day

Charity Shop - Siop Elusen

Mae siop elusen Ysgol Kingsland wedi bod yn llwyddiant mawr - £755 oedd y cyfanswm pan gaeodd y siop ei drysau ddoe - mae hyn yn cymryd cyfanswm y Ffair Haf dros £2000.  Diolch o galon i'r holl rieni a chyfeillion yr ysgol sydd wedi gweithio'n galed yno yn ystod yr wythnos.

The Ysgol Kingsland charity shop has been a great success - the total raised when it closed its doors yesterday was £755 - taking the Summer Fair total to over £2000.  A huge thanks to all the parents and friends of the school who have worked hard there during the week.19.6.14

Ymweliad Lerpwl - Liverpool VisitAeth dosbarthiadau Mrs Hood, Mrs Owen a Mr Pawson i Lerpwl heddiw.  Mwy o luniau yma.

Mrs Hood, Mrs Owen and Mr Pawson's classes went to Liverpool today.  More pictures here.  

17.6.14

Prosiect y Porthladd - Port Project


Aeth blwyddyn 6 i'r porthladd ddoe i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhifedd fel ran o brosiect pontio Ysgol Uwchradd Caergybi.

Year 6 visited the port yesterday to take part in numeracy activities as part of Ysgol Uwchradd Caergybi's transition project.  


14.6.14

Ffair Haf - Summer Fair

Cyfanswm wedi ei godi hyd yma = £1330, diolch i bawb am eich cefnogaeth!  Mae gennym siop elusen yn y dref wythnos nesaf - cofiwch rhannu'r newyddion!

Grand total from today = £1330, thank you very much for all the support!  Next week we have a charity shop in town - please spread the word!