17.12.14

Kingsland's Got Talent


Dyma enillwyr cystadleuaeth 'Kingsland's Got Talent' eleni - llongyfarchiadau i'r tair ohonynt!

Here are the winners of this year's 'Kingsland's Got Talent' competition - congratulations to the three of them!


15.12.14

Disgo Nadolig - Christmas Disco


Diolch i DJ Steve am ddarparu'r adloniant heno!

Thank you to DJ Steve for providing the entertainment this evening!


Crefft Nadoligaidd - Christmas Crafts

Mae Dosbarth Mr Pawson wedi bod yn dylunio crefftau Nadoligaidd.  Mwy o esiamplau yn albwm y dosbarth.  

Mr Pawson's class have been designing Christmas crafts.  More examples in their class album.


7.12.14

Cinio Nadolig - Christmas Dinner


Diolch i staff y gegin am ginio Nadolig blasus iawn!

Thank you to the kitchen staff for a very tasty Christmas dinner!
Noson Garolau - Carol Evening


Aeth cor Urdd Kingsland i gapel Hyfrydle nos Iau diwethaf i ganu yn y noson garolau.

Kingsland Urdd's choir went to Hyfrydle chapel on Thursday night to perform in the carol evening.  2.12.14

Nadolig 2014 - Christmas 2014


Rydym wedi creu albwm 'Nadolig 2014' yn ein oriel Picasa, yma.  Byddwn yn ychwaegu ato yn y dyddiau nesaf.  

We've created a 'Christmas 2014' album in our Picasa gallery, here.  We'll be adding to it over the next  few days.  
1.12.14

Bocsus Esgidiau - Shoe Boxes

Thank you to those who brought boxes of Christmas gifts to school.  Here's a video showing what happens to them after they are picked up from school.

Diolch am eich rhoddion o focsys o anrhegion Nadolig.  Dyma fideo sydd yn dangos beth sy'n digwydd iddynt ar iddynt gael eu casglu o'r ysgol.


28.11.14

Priodas - Wedding

The theme in Mrs Williams' class is 'Celebrations'.  We've added pictures of their class wedding to their Picasa album!

'Dathliadau' yw thema dosbarth Mrs Williams.  Rydym wedi ychwanegu lluniau o briodas y dosbarth i'w albwm Picasa!


26.11.14

Air Ambulance - Ambiwlans Awyr

The school has sent a donation to the local Air Ambulance in memory of David John Williams, who passed away suddenly last week.  Better known in our school as 'DJ Dafydd John', a whole generation of our children will remember him as the friendly DJ in their annual Christmas disco.  He will be greatly missed.  

Mae'r ysgol wedi gyrru rhodd i'r Ambiwlans Awyr lleol er cof am David John Williams, ar ôl iddo farw yn frawychus o sydyn wythnos diwethaf.  Roeddwn yn ei adnabod yn well yn ein hysgol ni fel 'DJ Dafydd John', gyda chenhedlaeth gyfan o blant Kingsland yn ei gofio fel y DJ gyfeillgar yn eu disgo Nadolig blynyddol.  Byddwn yn ei fethu yn fawr iawn. 


19.11.14

Round Table

Diolch i Round Table Caergybi am ddod a siec am £50 i'r ysgol - gwobr dosbarth Mrs Williams am greu Guto Ffowc mor ar gyfer y coelcerth eleni.

Thank you to Holyhead Round Table for bringing a cheque for £50 to school - the prize for Mrs Williams' class for making such a good Guy Fawkes for this year's bonfire.  


17.11.14

Cynhadledd Bywyd Ysgol - School Life Conference

Diolch i'r ddau fachgen yma am fynychu'r Gynhadledd Bywyd Ysgol heddiw.  Cawsant ganmoliaeth gan y gynulleidfa am helpu'r pennaeth i gyflwyno gweledigaeth yr ysgol ynglŷn â chyfleoedd i blant chwarae, ac am ateb eu cwestiynau gyda hyder.  

Thank you to these two boys for attending the School Life Conference today.  They received praise from the audience for helping the headteacher to present the school's vision with regards to play opportunities, and for answering their questions with confidence.  


15.11.14

Plant Mewn Angen - Children In Need

Diolch am eich cefnogaeth - £188 wedi ei godi ar gyfer Plant Mewn Angen.

Thank you for your support - £188 raised for Children In Need.


13.11.14

Ymweliad Harri'r VII - Henry VII's Visit

Daeth Harri'r VII i'r ysgol heddiw, diolch i gwmni drama 'Mewn Cymeriad'.  Mae'r adran Iau yn astudio'r Tuduriaid eleni.  

Henry VII visited school today, thanks to the 'In Character' drama company.  The Junior department are studying the Tudors this year.