15.7.16

Hwyl fawr Blwyddyn 6! - Farewell Year 6!

Rydym wedi ychwanegu albwm o luniau o ddiwrnod olaf blwyddyn 6 yma.  

We've added an album of images of year 6's last day here.  


14.7.16

Garddio - Gardening


Dyma cynnyrch olaf y flwyddyn academaidd wedi ei gynaeafu o'r ardd.  Diolch i Mrs Gaff, Mr Pawson a'r plant am eu holl waith caled yn ardd yr ysgol eleni!

Here's the final harvest of the academic year.  Thanks to Mrs Gaff, Mr Pawson and the children for their hard work in the school garden this year!


8.7.16

Gwobr Staff Gegin - School Kitchen Staff Award

Llongyfarchiadau i staff gegin yr ysgol - mae gan Ysgol Kingsland y gyfradd uchaf o blant yn dewis cinio ysgol yn y sir fel canlyniad i'w ymroddiad.  Diolch i chi am eich gwaith!

Congratulations to the school kitchen staff - Ysgol Kingsland has the highest rate of children choosing school dinners in the county as a result of their commitment.  Thanks for your work!


4.7.16

Diweddariad Siop Elusen - Charity Shop Update


Diolch o galon i'r gwirfoddolwyr am weithio mor galed yn ein siop elusen wythnos diwethaf.  Gwerthfawrogwn eu hymdrechion yn fawr iawn.  Codwyd £560 yn ystod yr wythnos - gwych!

Thank you ever so much to the volunteers who worked so hard in our charity shop last week.  We very much appreciate their efforts.  £560 was raised during the week - excellent!1.7.16

Ffair Haf - Summer Fair

Diolch am eich cefnogaeth wythnos diwethaf yn ein Ffair Haf.  Codwyd £1150 i gronfa'r ysgol.

Thanks for you support at last week's Summer Fair.  £1150 was raised for the school fund.  
29.6.16

Theatr Plant - Children's Theatre


Daeth cwmni theatr plant i roi sioe ymlaen i'r ysgol cyfan wythnos diwethaf.

A children's theatre visited the school with a production for the whole school last week.


28.6.16

Anifeiliaid yn y Cyfnod Sylfaen - Animals in the Foundation Phase

Roedd yna ymwelwyr yn nosbarthiadau'r cyfnod sylfaen ddoe - anifeiliaid o bob math!

There were visitors in the foundatio phase classrooms yesterday - animals of all sorts!


22.6.16

Ymweliad Gaer - Chester Visit


Mae'r adran iau wedi bod yn astudio'r Celtiaid a'r Rhufeiniaid eleni.  Aethant ar ymweliad i Gaer ddoe.  Mwy o luniau yma.

The junior department have been learning about the Celts and Romans this year.  They went on a visit to Chester yesterday.  More images here.  


18.6.16

Dysgu am ffracsiynau ym mlwyddyn 2.

Learning about fractions in year 2. 
17.6.16

Mabolgampau - Sports Day

Llongyfarchiadau i aelodau llong Scotia - y tim buddugol ein diwrnod mabolgampau heddiw. Mwy o luniau arlein wythnos nesaf.  

Congratulations to the  members of Scotia - the victorious ship in our sports day today.  More images online next week.