19.9.16

Arwyr Blwyddyn 3 - Year 3 Heroes

Two of our Year 3 girls came to the rescue of a trapped and scared dog today.  When playing in the dens in the corner of the school field, they heard its whimpering and spotted it just the other side of the fence trapped in the middle of brambles.  Staff intervened and took it to the local vet's surgery who gave it food and water and made arrangements to return the dog to his owner.  Well done girls, good work!

Roedd dwy o'n genethod Blwyddyn 3 yn arwyr heddiw ar ôl iddynt achub ci bach ofnus.  Wrth iddynt chwarae yng nghornel cae'r ysgol, clywsant sŵn y ci yn crio, a sylweddolant ei bod yn sownd yng nghanol y drain ar ochr arall y ffens.  Llwyddodd y staff i ryddhau'r ci ac aethant a fo at y milfeddyg lleol lle cafodd bwyd a diod a gwnaethpwyd trefniadau i gysylltu â'r perchnogion.  Da iawn chi, genethod!


9.9.16

Ymweliad Fferm - Farm Visit

Aeth Blwyddyn 3 i fferm Dr Wil yn Roscolyn heddiw i bigo afalu o'r berllan a gwneud sudd afal.

Year 3 visited Dr Wil's farm in Rhoscolyn today where they picked apples in the orchard and made apple juice.  
30.8.16

Click here to find out why we want you to download the School Gateway app.... Cliciwch yma i ddarganfod pam yr ydym yn awyddus i chi lawrlwytho'r app School Gateway...

Rydym yn awyddus i gymaint o rieni ac sydd posib i ddefnyddio'r app School Gateway oherwydd:
*  mae'n rhatach i yrru a derbyn negeseuon
*  hwn yw'r ffordd fwyaf cyfleus i adrodd am absenoldeb plentyn
*  gallwch dalu am bres cinio a thripiau heb ysgrifennu siec neu yrru arian parod i'r ysgol
*  gallwch weld lefel presenoldeb eich plentyn 
*  hwn yw'r unig ffordd i fwcio lle yn ein clwb gofal sydd yn cael ei gynnal o 8am tan 8.25am bob dydd.

Problemau?  Mae'n rhaid defnyddio'r cyfeiriad e-bost sydd ar ein system ysgol i gofrestru.  Gwiriwch eich manylion pan mae'r ysgol wedi ail-agor.  Bydd yn bosib defnyddio'r rhan ar gyfer y clwb gwarchod o'r 2il o Fedi ymlaen.  Bydd y ffenest ar gyfer talu am ginio ysgol yn agor ar yr 2il hefyd.  Bydd angen i ni prosesu ffurflenni gofrestru rhieni newydd - gall hyn cymryd ychydig o ddyddiau.  

We're keen for as many parents as possible to use the School Gateway app because:
* it is cheaper to send and receive messages
* it is the most convenient way to report a child's absence
* you can pay for dinners or trips without having to write a cheque or send in cash
* you can keep track of your child's attendance level
* it is the only way to book places in our pre-school care club which will run from 8am to 8.25am daily.

Problems?  You must use the e-mail address that you gave us for the school's system to register.  Check your details with us when school reopens.  It will be possible to book places for the pre-school care club from September 2nd onwards.  The window for school dinner payments also opens on the 2nd.  For brand new parents, we'll need to process your registration forms, this could take a few days.  

15.7.16

Hwyl fawr Blwyddyn 6! - Farewell Year 6!

Rydym wedi ychwanegu albwm o luniau o ddiwrnod olaf blwyddyn 6 yma.  

We've added an album of images of year 6's last day here.  


14.7.16

Garddio - Gardening


Dyma cynnyrch olaf y flwyddyn academaidd wedi ei gynaeafu o'r ardd.  Diolch i Mrs Gaff, Mr Pawson a'r plant am eu holl waith caled yn ardd yr ysgol eleni!

Here's the final harvest of the academic year.  Thanks to Mrs Gaff, Mr Pawson and the children for their hard work in the school garden this year!


8.7.16

Gwobr Staff Gegin - School Kitchen Staff Award

Llongyfarchiadau i staff gegin yr ysgol - mae gan Ysgol Kingsland y gyfradd uchaf o blant yn dewis cinio ysgol yn y sir fel canlyniad i'w ymroddiad.  Diolch i chi am eich gwaith!

Congratulations to the school kitchen staff - Ysgol Kingsland has the highest rate of children choosing school dinners in the county as a result of their commitment.  Thanks for your work!


4.7.16

Diweddariad Siop Elusen - Charity Shop Update


Diolch o galon i'r gwirfoddolwyr am weithio mor galed yn ein siop elusen wythnos diwethaf.  Gwerthfawrogwn eu hymdrechion yn fawr iawn.  Codwyd £560 yn ystod yr wythnos - gwych!

Thank you ever so much to the volunteers who worked so hard in our charity shop last week.  We very much appreciate their efforts.  £560 was raised during the week - excellent!1.7.16

Ffair Haf - Summer Fair

Diolch am eich cefnogaeth wythnos diwethaf yn ein Ffair Haf.  Codwyd £1150 i gronfa'r ysgol.

Thanks for you support at last week's Summer Fair.  £1150 was raised for the school fund.  
29.6.16

Theatr Plant - Children's Theatre


Daeth cwmni theatr plant i roi sioe ymlaen i'r ysgol cyfan wythnos diwethaf.

A children's theatre visited the school with a production for the whole school last week.