22.10.16

Gweithgareddau Hanner Tymor yng Nghanolfan Hamdden Caergybi - Half Term Activities at Holyhead Leisure Centre

Am mwy o fanylion cysylltwch a Barry Edwards yn yr Uned Datblygu Chwaraeon, Plas Arthur.

Contact Barry Edwards of the Sports Development Unit, Plas Arthur, for more details.16.10.16

Radio Cymru

Da iawn i'r criw yma o blant blwyddyn 5 am gyfrannu at raglen Radio Cymru yn ddiweddar. Bydd yr eitem o Ysgol Kingsland ar Radio Cymru rywbryd rhwng 10:30 ac 11:00 ddydd Mawrth yma 18 Hydref 2016.  Mi fydd y rhaglen gyfan, fydd yn cynnwys plant yr ysgol yma a'r ysgolion eraill, ar Radio Cymru am 12:30 ddydd Gwener.

Well done to this gang from Year 5 for contributing to a Radio Cymru show recently.  The item  from Ysgol Kingsland will air on Radio Cymru sometime between 10.30 and 11.00 this Tuesday, 18th October.  The complete programme, including our children and those from other schools, airs on Radio Cymru at 12:30 on Friday. 7.10.16

Twrnament Rygbi Tag - Tag Rugby Tournament

Llongyfarchiadau i'r tim rygbi am wneud mor dda yn y twrnament ym Millbank heddiw!

Congratulations to the rugby team for doing so well in the tournament at Millbank today!


1.10.16

Meithrin - Nursery

Datblygu sgiliau modur man yn y wers addysg gorfforol ddoe.

Developing fine motor skills in the physical education lesson yesterday.


19.9.16

Arwyr Blwyddyn 3 - Year 3 Heroes

Two of our Year 3 girls came to the rescue of a trapped and scared dog today.  When playing in the dens in the corner of the school field, they heard its whimpering and spotted it just the other side of the fence trapped in the middle of brambles.  Staff intervened and took it to the local vet's surgery who gave it food and water and made arrangements to return the dog to his owner.  Well done girls, good work!

Roedd dwy o'n genethod Blwyddyn 3 yn arwyr heddiw ar ôl iddynt achub ci bach ofnus.  Wrth iddynt chwarae yng nghornel cae'r ysgol, clywsant sŵn y ci yn crio, a sylweddolant ei bod yn sownd yng nghanol y drain ar ochr arall y ffens.  Llwyddodd y staff i ryddhau'r ci ac aethant a fo at y milfeddyg lleol lle cafodd bwyd a diod a gwnaethpwyd trefniadau i gysylltu â'r perchnogion.  Da iawn chi, genethod!